DANH MỤC 
SẢN PHẨM NỔI BẬT

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Cau Tiểu Châm
Giá : 170.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Phát Lộc
Giá : 170.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Cây Hạt Dẻ
Giá : 180.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Đuôi Công
Giá : 180.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Ngọc Ngân
Giá : 180.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Tùng Bồng Lai
Giá : 180.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Xương Rồng Ghép
Giá : 180.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Trầu Bà Đế Vương Xanh
Giá : 180.000 đ
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Trường Sinh
Giá : 180.000 đ
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Hồng Lộc
Giá : 210.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Kim Ngân Xoắn
Giá : 210.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Thịnh Vượng 
Giá : 210.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Kim Ngân
Giá : 230.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Vạn Lộc
Giá : 260.000
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Xương Rồng Khuế Bụi
Giá : 200.000 đ
Móng Rồng
Giá : 170.000 đ
Sao Biển
Giá : 110.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Cau Tiểu Châm
Giá : 170.000 đ
Hồng Lộc
Giá : 210.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Tùng La Hán
Giá : 170.000 đ
Móng Rồng
Giá : 170.000 đ
Trầu Bà Hoàng Dế Vương Vàng
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Cau Tiểu Châm
Giá : 180.000 đ
Ngọc Ngân
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Tùng Bồng Lai
Giá : 180.000 đ
Ngọc Ngân
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phát Lộc
Giá : 170.000 đ
Ngọc Chân
Giá : 180.000 đ
Đuôi Cong
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phát Lộc
Giá : 170.000 đ
Xương Rồng Ghép
Giá : 180.000 đ
Hạt Dẻ
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Trầu Bà Hoàng Dế Vương Xanh
Giá : 170.000 đ
Phát Lộc
Giá : 170.000 đ
Lan Ý
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Xương Rồng Khuế Bụi
Giá : 200.000 đ
Móng Rồng
Giá : 170.000 đ
Trầu Bà Hoàng Dế Vương Vàng
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Xương Rồng Khuế Bụi
Giá : 200.000 đ
Phát Lộc
Giá : 170.000 đ
Vạn Niên Thanh Lá Đốm
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Xương Rồng Khuế Bụi
Giá : 200.000 đ
Móng Rồng
Giá : 170.000 đ
Vạn Niên Thanh Lá Đốm
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hồng Môn
Giá : 200.000 đ
Lan Ý
Giá : 180.000 đ
Phát Lộc
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Trầu Bà Hoàng Dế Vương Xanh
Giá : 170.000 đ
Phát Lộc
Giá : 170.000 đ
Xương Rồng Khế Bụi
Giá : 200.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Xương Rồng Khế Bụi
Giá : 200.000 đ
Phát Lộc
Giá : 170.000 đ
Xương Rồng Len Bụi
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Ngọc Ngân
Giá : 180.000 đ
Kim Ngân Xoắn
Giá : 210.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Tùng Bồng Lai
Giá : 180.000 đ
Kim Ngân Xoắn
Giá : 210.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phát Lộc
Giá : 170.000 đ
Ngọc Ngân
Giá : 180.000 đ
Kim Ngân Xoắn
Giá : 210.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hồng Môn
Giá : 200.000 đ
Phát Lộc
Giá : 180.000 đ
Kim Tiền
Giá : 200.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Xương Rồng Khế Bụi
Giá : 200.000 đ
Sen Đá
Giá : 200.000 đ
Vạn Niên Thanh Lá Đốm
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Cau Tiểu Châm
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Cây Hạt Dẻ
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Đuôi Công
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Dương Xỉ
Giá : 150.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hạnh Phúc
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2Hồng Lạc
Giá : 210.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Hồng Môn
Giá : 200.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Kim Ngân
Giá : 230.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Kim Ngân Xoắn
Giá : 210.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Kim Tiền
Giá : 200.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Lan Ý
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Móng Rồng
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngọc Ngân
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Ngũ Gia Bì
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Phát Lộc
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Sao Biển
Giá : 100.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Sen Đá
Giá : 190.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Sen Đá
Giá : 220.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Sen Đá Bông Hồng Đen
Giá : 130.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Sen Đá Hồng Sao
Giá : 150.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Thịnh Vượng
Giá : 210.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Trầu Bà Đế Vương Vàng
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Trầu Bà Đế Vương Xanh
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Trường Sinh
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Tùng Bồng Lai
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Tùng La Hán
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Vạn Lộc
Giá : 260.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Vạn Thanh Niên Lá Đốm
Giá : 170.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Xương Rồng Ghép
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay
https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Xương Rồng Khế Bụi
Giá : 200.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

https://sites.google.com/site/gialaixevn/2
Xương Rồng Len Bụi
Giá : 180.000 đ
Kết quả hình ảnh cho đặt ngay

 
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
Kết quả hình ảnh cho gif hỗ trợ trực tuyến
ĐT/Zalo0989.978.345

 
LƯỢT TRUY CẬP

Đếm Web miễn phí
Comments